Privatumas

Privatumo pranešimas dėl teisinės asmens duomenų apsaugos

Darta tinklapio ir portalo naudojimosi privatumo politika

„Darta Saving Life Assurance dac“ (toliau – Darta) dėkoja, kad lankotės šiame tinklapyje (toliau – Darta tinklapis arba Tinklapis) ir Darta tinklapyje esančia asmenine sritimi (toliau – Darta portalas). Ši privatumo politika teikiama pagal ES reglamento 2016/679 (toliau – GDPR) 13 straipsnį asmenims, kurie naudojasi Dartatinklapio paslaugomis.

Prašome atidžiai perskaityti šią informaciją.

1. Koks yra šios Politikos tikslas ir apimtis?

Darta, šio Tinklapio savininkė, yra įsipareigojusi saugoti asmens duomenis, surenkamus iš asmenų, kurie naudojasi Darta tinklapiu ir Darta portalu. Todėl Darta sukūrė šią Politiką, aprašančią, kaip ir kokių tipų duomenys bus renkami iš Darta tinklapio ir Darta portalo naudotojų ir tikslus, kuriems Darta gali rinkti tokius duomenis, kaip duomenys bus tvarkomi, kiek laiko duomenys bus saugomi ir su kuo bus dalijamasi duomenimis ar kam jie bus atskleidžiami. Darta taip pat informuos Jus apie apsaugos priemones, kurių imamasi siekiant užtikrinti, kad Jūs būtumėte informuoti ir apsaugoti naršydami Darta tinklapyje ir (ar) prisijungę prie Darta portalo.

Ši Privatumo politika taikoma bet kokiai informacijai, kurią Darta gauna Jums naudojantis Darta tinklapiu ir Darta portalu. Ji netaikoma internetiniams tinklapiams, kuriuos valdo trečios šalys, į kuriuos Jus gali nukreipti Darta tinklapis (toliau – trečių šalių puslapiai).

2. Kas yra duomenų valdytojas?

Duomenų valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, viešoji įstaiga, agentūrą ar kita institucija, kurie (viena ar kartu su kitais) nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. „Darta Savings Life Assurance dac“, kurios registruota būstinė yra Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublinas, Airija, tel. 00353 2422300, el. paštas: dataprivacy@darta.ie yra Duomenų valdytojas kaip tai apibrėžta GDPR.

3. Kokią informaciją iš Jūsų renkame ir kokiais tikslais?

A) Naršymo duomenys

Naudodama slapukus (žr. mūsų Slapukų politiką) Darta automatiškai fiksuoja informaciją, kol naršote Tinklapyje, pvz., Jūsų IP adresą, tinklapius, iš kurių pereinate į mūsų, naudojamą naršyklės programinės įrangos tipą, Darta tinklapio puslapius, kuriuos aplankote, įskaitant apsilankymo datą ir trukmę, užklausos laiką, užklausos siuntimo į serverį būdą, atsakymo failo dydį, skaitinį serverio duoto atsakymo būklės kodą (teigiamas rezultatas, klaida ir pan.) ir kitus parametrus, susijusius su operacine sistema bei naudotojo informacinių technologijų aplinką.

Šie duomenys naudojami apibendrinta forma siekiant gauti statistinę informaciją, skirtą suprasti, kaip naudotojai naudoja Darta tinklapį ir valdyti tinkamą jo veikimą.

Duomenys taip pat gali būti naudojami nustatyti atsakomybę dėl bet kokių kibernetinių nusikaltimų, įvykdytų padarant žalą Darta tinklapiui.

Šie duomenys saugomi 14mėnesių po duomenų surinkimo.

B) Darta portalo prisijungimo duomenys

Kai prisijungiate prie Darta portalo asmeninės srities, renkame tokią informaciją kaip IP adresas, naudotojo vardas ir geografinė vieta, iš kurios prisijungiate.

Šie duomenys renkami žmonių duomenų saugumo ir procesų tobulinimo, saugumo ir patogumo gerinimo tikslais.

Duomenys taip pat gali būti naudojami nustatyti atsakomybę dėl bet kokių kibernetinių nusikaltimų, įvykdytų padarant žalą Darta tinklapiui.

Šie duomenys saugomi 6 mėnesius nuo surinkimo.

C) Surinkti naudotojų duomenys

Be to, Darta renka asmens duomenis, kuriuos savanoriškai pateikiate per Darta tinklapį, kai įvedate asmeninius duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitus duomenis, skirtus sąmatai ar sutarčiai sudaryti) puslapyje „Sutartys“ (toliau – Asmens duomenys).

Šie duomenys bus naudojami šiais tikslais:

 • Techniniam administravimui ir Darta tinklapio tyrimams ir plėtrai;
 • Klientų ir naudotojų administravimui;
 • Jūsų konkrečių užklausų tenkinimui.

Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi įstatymų numatytomis sąlygomis ir jų nustatytose ribose.

Šie duomenys saugomi 10 metų po verslo santykių pabaigos.

4. Ar reikalingas Jūsų konkretus sutikimas?

Konkretus sutikimas nereikalingas tvarkant savanoriškai teikiant užklausimą pateiktus duomenis (žr. 3.C dalį) ar duomenis, gauti naudojant naršymo duomenų ir Darta portalo prisijungimo „techninius slapukus“ (žr. 3.A ir 3.B dalis). Kviečiame perskaityti mūsų Slapukų politiką.

5. Kam atskleidžiame ir perduodame Jūsų duomenis?

Per Darta tinklapį ir Darta portalą surinkti duomenys gali būti Darta naudojami ar perduodami išorės šalims, aiškiai nurodytoms ir įgaliotoms, 3 skyriuje nurodytais tikslais. Asmenys iš išorės, kuriems gali būti perduodami Jūsų duomenys, kuriuos Jūs laisva valia pateikėte: „Allianz Group“ nariai, Darta verslo partneriams, agentams ir tiekėjams.

Taip pat galime perduoti Jūsų duomenis vyriausybės institucijoms ar subjektams, priežiūros institucijoms ar kitoms institucijoms, kai to reikalauja įstatymai.

Išskyrus aukščiau nurodytus atvejus, duomenys nebus perduodami ar atskleidžiami be išankstinio konkretaus sutartinio ar teisinio nurodymo ar išankstinio Jūsų aiškaus sutikimo.

6. Kur bus tvarkomi Jūsų duomenys?

Duomenų tvarkymas dėl šio Tinklapio ir Darba portalo interneto paslaugų naudojimo gali būti atliekamas tiek Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje, tiek už jos ribų 5 skyriuje nurodytų šalių.

Darta perduodant Asmens duomenis tvarkymui už EEE ribų kitai Allianz Group bendrovei, ji tai darys remdamasi Allianz patvirtintomis saistančiomis korporacijos taisyklėmis, žinomomis kaip Allianz privatumo standartas (Allianz BCR), nustatantis pakankamą Asmens duomenų apsaugą ir kuris teisiškai saisto visas Allianz Group bbendrovėms. Susipažinti su „Allianz BCR taisyklėmis“ ir Allianz grupės bendrovių, kurios šiomis taisyklėmis vadovaujasi, sąrašu galima čia: www.darta.ie/lt/formos/.. Jei Allianz BCR netaikomos, Darta imsis priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų būtų taikomas pakankamas apsaugos lygis kaip ir EEE. Duomenys apie tai, kokias apsaugos priemones Darta taiko tokiems perdavimams gali būti pateikti susisiekus su Darta kaip nurodyta šios Privatumo politikos 9 skyriuje.

7. Kokios apsaugos priemonės taikomos Jūsų informacijai apsaugoti?

Darta taiko pagrįstas technines ir organizacines apsaugos priemones Jūsų Asmens duomenims, surinktiems Darta per Darta tinklapį, apsaugoti nuo neteisėto susipažinimo, panaudojimo, praradimo ar sunaikinimo.

8. Kokias teises turite?

Naršymo duomenų ir Darta portalo prisijungimo duomenų atžvilgiu galite išjungti slapukus kaip nurodyta mūsų Slapukų politikoje.

Darta pateiktų Asmens duomenų atžvilgiu turite teisę:

 • susipažinti su turimais savo Asmens duomenimis ir sužinoti duomenų kilmę, tvarkymo tikslus ir priemones, duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo ir šalių, kurioms duomenys gali būti atskleisti, informaciją;
 • atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu, kai Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu; tai neapima atvejų, kai tvarkymas reikalingas vykdant teisnius Darta įsipareigojimus ar vykdant viešojo intereso užduotį, ar vykdant oficialias Darta pareigas;
 • prašyti atnaujinti ar ištaisyti Asmens duomenis, kad jie visuomet būtų tikslūs;
 • Pasiekti, kad duomenų valdytojas be nepagrįsto delsimo ištrintų su jumis susijusius asmens duomenis;
 • prašyti apriboti Asmens duomenų tvarkymą esant tam tikroms aplinkybėms;
 • gauti savo Asmens duomenis elektroniniu formatu savo naudojimui ar naujam draudikui; ir
 • pateikti mums skundą ir (ar) atitinkamai duomenų apsaugos institucijai, kai tenkinamos teisinės sąlygos.

Galite pasinaudoti savo teisėmis susisiekdami su Darta kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, nurodydami savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, sąskaitos duomenis ir prašymo tikslą. Taip pat galite pateikti susipažinimo prašymą užpildydami Susipažinimo su duomenimis prašymo formą, pateikiamą www.darta.ie/lt/formos/.

9. Kaip galite susipažinti su savo Asmens duomenimis?

Bet kokios užklausos dėl asmens duomenų naudojimo ir kaip pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis gali būti nukreipiami Duomenų apsaugos pareigūnui telefonu, el. paštu ar paštu:

Duomenų apsaugos pareigūnas

„Darta Saving Life Assurance dac“

Maple House

TempleRoad

Blackrock

Dublinas

Airija

Tel.        00353 1 2422300

El. paštas: dataprivacy@darta.ie

10. Trečių šalių tinklapiai

Atsiminkite, kad kiti tinklapiai, į kuriuos galite patekti per mūsų tinklapį gali rinkti informacija apie Jus, kuri gali leisti nustatyti tapatybę. Tokių trečių šalių tinklapių, susietų su www.darta.ie/lt/, informacijos praktikos neaptariamos šioje privatumo politikoje ir turėtumėte peržiūrėti Privatumo politikos pranešimus, kai lankotės bet kokiame tokiame tinklapyje.

 

Ši Privatumo politika atnaujinta 2018-12-20

________________________________________________________________________________

Slapukų politika

Naudojantis Darta taupymo tinklapiu ir Darta portalu kai kuri informacija renkama automatiškai naudojant „slapukus“ ar vietinę atmintį. „Darta Saving Life Assurance dac“ (toliau – Darta) šiame tinklapyje naudoja slapukus, kurie savyje nelaiko ir nerenka jokių asmens duomenų apie naudotojus ir negali būti panaudoti konkretaus naudotojo tapatybės nustatymui.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naudotojų lankomi tinklapiai siunčia į jų terminalus, kur jie saugomi prieš pakartotinai išsiunčiant į tą patį tinklapį kito apsilankymo metu. Slapukai yra plačiai naudojami tam, kad tinklapiai veiktų ar veiktų efektyviau bei siekiant teikti informaciją tinklapio savininkams.

Kodėl naudojame slapukus?

Naudojame slapukus norėdami:

 • atpažinti Jūsų kompiuterį, kai lankotės mūsų tinklapyje;
 • pagerinti tinklapio naudojimo patirtį;
 • fiksuodami Jūsų naršymą po mūsų tinklapį;
 • analizuoti mūsų tinklapio naudojimą.

Kokio tipo Slapukus naudojame?

Darta naudoja taip vadinamus „techninius“ slapukus. Šie slapukai naudojami naršant ar teikiant naudotojo prašomą paslaugą. Jie nėra naudojami kitais tikslais ir įprastai yra diegiami tiesiogiai tinklapio savininko. Be šių slapukų naudojimo kai kurios operacijos nebūtų atliekamos ar būtų sudėtingesnės ir (ar) ne tokios saugios. Taip vadinami techniniai slapukai būna dviejų kategorijų: i) sesijos slapukai ir ii) nuolatiniai slapukai. Kai išsaugote savo slapukų nustatymus, jie turėtų taip pat galioti Jūsų būsimiems apsilankymams Darta tinklapyje ir portale. Tačiau dėl techninių priežasčių, kurių Darta negali kontroliuoti, to garantuoti negalime. Pavyzdžiui, jei grąžinsite pradinius naršyklės nustatymus, ištrinsite savo slapukus ar prisijungsite prie Darta tinklapio iš kitos naršyklės ar prietaiso, Jūsų slapukų nustatymai gali būti prarasti. Laikantis taikomų įstatymų ir reglamentų, prašysime patvirtinti Jūsų slapukų nustatymus pirmą kartą apsilankius Darta tinklapyje.

Darta taip pat naudoja taip vadinamus „Google Analytics“, kurie naudojami rinkti ir analizuoti informaciją apibendrinta forma, kuri padeda suprasti, kaip naudotojai naršo po Tinklapį ir Portalą, teikdami pavyzdžiui:

 • Statistinę prisijungimo ir lankymosi Darta tinklapyje ir portale informaciją;
 • Aplankytų skilčių ir puslapių skaičių ir lankytojų skaičių;
 • Vidutinio naudotojų skaičiaus tinklapyje praleistą laiką;
 • Kiekvieną įvykį, įvykusi naršant, tokį kaip klaidos pranešimas, kas padeda suprasti sunkumus, su kuriais susiduria tinklapio naudotojai;
 • Geografinę naudotojų vietą;

Ši informacija gali būti siejama su naudotojo informacija, tokia kaip IP adresas, naudotojo vardas (portalo naudotojų atveju), domenas ar naršyklė; tačiau kadangi jie analizuojami tik apibendrinta anonimine forma, tokią informaciją renkantys slapukai prilyginami techniniams slapukams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google Analytics“, www.google.com/intl/lt/analytics/.

 

Ar galima išjungti slapukus?

Toliau pateikiame informaciją, kaip išjungti slapukus Jūsų naršyklėje.

Todėl naudotojai gali valdyti savo slapukų pasirinkimus tiesiogiai savo naršyklėje ir neleisti, pavyzdžiui, trečioms šalims jų įdiegti. Be to pasitelkiant naršyklės nustatymus galima pašalinti anksčiau įdiegtus slapukus. Atkreipiame dėmesį, kad išjungdami visus slapukus galite sumažinti šio tinklapio funkcionalumą. Tinklapio turinį galėsite matyti net jei slapukai visiškai išjungti.

Naršyklės tipas Gairės
Internet Explorer ·        Pasirinkite Tools (Įrankių) meniu naršyklės viršutinėje dešinėje pusėje ir pasirinkite Internet Options (Pasirinktys)

·        Pasirinkite Privacy (Privatumas) nustatymus ir išjunkite visus slapukus pastumdami slinkties juostą iki pat viršaus.

·        Patvirtinkite naujus nustatymus, paspausdami OK

Firefox Mozilla ·        Pasirinkite Tools (Įrankių) meniu naršyklės viršuje ir pasirinkite Options (Pasirinktys)

·        Pasirinkite Privacy (Privatumas) nustatymus ir atlikite savo nustatymus išskleidžiamame sąraše dalyje, kuri prasideda žodžiais Firefox will.

·        Pasirinkite Use custom settings for history (Naudoti individualius nustatymus istorijai) ir nuimkite varneles nuo Accept cookies from sites (Priimti slapukus iš tinklapių).

·        Patvirtinkite naujus nustatymus, paspausdami OK.

Google Chrome ·        Dešinėje pusėje paspauskite Įrankių ikoną, kuri atrodo kaip veržliaraktis.

·        Pasirinkite Settings (Nustatymai) iš išskleidžiamo sąrašo ir tuomet spauskite nuorodą Show Advanced Settings (Parodyti pažangius nustatymus) puslapio apačioje.

·        Pasirinkite Content settings (Turinio nustatymai), esantį Privacy (Privatumas) skiltyje.

·        Paspauskite mygtuką, esantį šalia Block sites from setting any data (Neleisti puslapiams nustatyti jokių duomenų) pirmoje skiltyje pavadinimu Cookies (Slapukai).

·        Patvirtinkite naujus nustatymus, paspausdami OK.

Safari ·        Dešinėje pusėje paspauskite įrankių mygtuką, kuri atrodo kaip krumpliaratis.

·        Pasirinkite Security (Saugumas) ir Accept Cookies (Priimti slapukus) kategorijoje pasirinkite Never (Niekada).

·        Patvirtinkite naujus nustatymus uždarydami langą.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų ištrynimą rasite:

www.aboutcookies.org

www.allaboutcookies.org/manage-cookies